หน้าแรก

ข่าวใหม่
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ (Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak)

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับล่าสุด ที่มา THAIJO.ORG

พระราชวิมลโมลี800x600

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระพรหมวชิรโมลี ครบรอบ 134 ปี มจร   MCU TV CHANNEL
สถิติการเข้าใช้งาน
  • 0
  • 19
  • 138,114